logo interklasik p

Opći uvjeti poslovanja

Ovim se Općim uvjetima poslovanja utvrđuje poslovni odnos i pravila ponašanja između INTERKLASIK j. d.o.o. kao Posrednika s jedne strane i fizičke ili pravne osobe kao Nalogodavca s druge strane.

Sklapanjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja.

Posrednik u prometu nekretnina ovlašteno je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.

Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se u pisanome obliku i na određeno vrijeme, a može biti standardni ili isključivi.

Standardno posredovanje: Nalogodavac je ovlašten potpisati ugovor s više agencija za nekretnine.
U tom slučaju to se ne vodi kao isključiv odnos između stranaka, ali je Nalogodavac obvezan pridržavati se svih odredaba Ugovora, posebno međusobne suradnje.

Isključivo posredovanje: Ugovorom o posredovanju Nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika, a koja obveza mora biti izričito ugovorena. Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao samostalno ili preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti. Kod isključivog posredovanja Posrednik koordinira čitav proces kupoprodaje, najma ili zakupa do zaključenja pravnog posla.

 

Ugovor o potposredovanju
(1) Posrednik može prenijeti ugovor o posredovanju na druge posrednike ako tako ugovore Posrednik i Nalogodavac.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Nalogodavac ostaje u ugovornome odnosu samo s Posrednikom s kojim je sklopio ugovor,a Posrednik će Nalogodavcu predati popis posrednika na koje se ugovor o posredovanju prenosi.

1.Ponuda

Ponuda Posrednika sadrži podatke koju su zaprimljeni pismenim i usmenim putem.
Posrednik zadržava mogućnost pogreške u opisu i cijeni nekretnine koja može nastati zbog pogrešno danih podataka sa strane Nalogodavca ili promjene uvjeta prodaje, najma ili zakupa koji nisu predani pismenim putem, te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana ili iznajmljena ili je Nalogodavac odustao od prodaje, najma ili zakupa. Ponude i obavijesti Posrednika primatelj – Nalogodavac mora čuvati u povjerenju i samo ih uz pismeno odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi. Ukoliko je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je Posrednik ponudio, obvezan je o tome obavijestiti Posrednika bez odgode.

 

2.Obveze posrednika

 1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla,
  2. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
  3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
  4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način koji odredi agencija,
  5. omogućiti pregled nekretnina,
  6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,ako se na to posebno obvezao,
  7. čuvati osobne podatke Nalogodavca , te po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
  8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište , provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
  9. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između Nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa ili e-maila treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

3.Obveze nalogodavca

 

 1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvidi posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
  2. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete oji postoje na nekretnini
 2. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanje nekretnine,
 3. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje

opis nekretnine i cijenu,

 1. odmah nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Posrednik i Nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti Posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno.
 2. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 3. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

  Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je.

Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju sklapanja pravnog posla, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Posredniku ili trećoj ugovornoj osobi koju je našao Posrednik, te je dužan naknaditi sve prouzročene troškove tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

 

4.Ostvarivanje prava na posredničku naknadu

Posrednik stječe pravo na naknadu odmah po potpisu kupoprodajnog predugovora, kupoprodajnog ugovora ili zaključenja drugog pravnog posla vezanog za prijenos prava vlasništva nekretnine, odnosno odmah nakon primitka iznosa kapare, dijela ili cijele kupovine. Ukoliko Nalogodavac odustane od sklapanja posredovanog posla dužan je naknaditi Posredniku troškove utrošenog vremena, oglašavanja, te ostale troškove prema posredničkoj tarifi.

Nalogodavac je dužan platiti naknadu Posredniku i kad je s osobom s koju je našao Posrednik, sklopio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom. Posrednik ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca sklopi posredovani pravni posao s osobom koju je našao Posrednik.

Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja Posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova ako je to posebno ugovoreno između Posrednika i Nalogodavca.
Posrednik ima pravo na naknadu i kad ona nije u ugovoru o posredovanju izričito ugovorena. Visina naknade utvrđuje se posredničkom tarifom.

 

5.Posrednička naknada

Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju i naplaćuje se u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine.
Dalje navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada i na njih se ne obračunava PDV jer Posrednik nije u sustavu PDV-a, sukladno čl.90, st. 2 Zakona o PDV-u.

PRODAJA
Posrednička naknada za posredovanje prilikom prodaje naplaćuje se od Nalogodavca 2 %.
KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje naplaćuje se od Nalogodavca 2 %.
ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine naknada se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom i iznosi 2 %.

INTERKLASIK j. d.o.o. zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade od gore navedenih, a što se točno određuje ugovorom o posredovanju prema dogovoru s Nalogodavcem ovisno o obimu posla, načinu oglašavanja, odnosno zahtjevima Nalogodavca.

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP
Posrednička naknada naplaćuje se od najmodavca/zakupodavca i to u postotku od mjesečne najamnine/zakupnine:
75 % Minimalno
100 % Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci
150 % Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više
UNAJMLJIVANJE I ZAKUP
Posrednička naknada naplaćuje se od najmoprimca/zakupnika i to u postotku od mjesečne najamnine/zakupnine:
75% Minimalno za najam
100% Minimalno za zakup
100% Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci
150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

6.Materijalni troškovikoji ne ulaze u naknadu

 

Ugovorena i isplaćena posrednička naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishodovanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke radi promjene hipotekarnog dužnika, potvrde i druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla kojim se ostvaruje interes nalogodavatelja (prodavatelja/kupca), već je to isključivo njegova obveza.

Materijalni troškovi koji uobičajeno čine sudske pristojbe za radnje opisane u stavku 1. ovog članka, naplaćuje se po važećem Zakonu o sudskim pristojbama i drugim Zakonima koji reguliraju navedeno plaćanje predmetnih troškova ili nalogodavatelj (prodavatelj/kupac) samostalno plaća predmetne sudske pristojbe o čemu kao dokaz dostavlja posredniku radi prilaganja istog uz prijedloge/zahtjeve koji uvjetuju podmirenje dužnih sudskih pristojbi.

 

7.Posrednička satnica

Ako je to izričito ugovoreno Posrednik u dogovoru s naručiteljem može za njega obaviti i druge usluge i radnje u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, a koje usluge i radnje prelaze uobičajene troškove posredovanja.

Posrednička satnica iznosi 200,00 kn i na taj iznos se ne obračunava PDV jer Posrednik nije u sustavu PDV-a, sukladno čl.90, st.2 Zakona o PDV-u.

 

8.Prestanak ugovora o posredovanju

Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili pismenim otkazom bilo koje od ugovornih strana, pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti. Postupak otkaza naloga s tim u svezi ne može pasti u nevrijeme, dakle s namjerom da se Posrednika liši ili svjesno ošteti prava na naknadu. Nalogodavac je dužan nadoknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

 

Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

9.Stručna osposobljenost

Agencija kao Posrednik ima najmanje jednu zaposlenu osobu agenta ili direktora društva koja je stručno osposobljena za posredovanje u prometu nekretnina, te ima položen stručni ispit iz članka 30. Zakona o posredovanju u prometu nekretninama.

10.Suradnja s drugim agencijama

Agencija kao Posrednik je spremna za suradnju s drugim agencijama za posredovanje koje poštuju temeljna etička načela (kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanje drugih agencija s tržišta, istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agencija).

11.Opće odredbe i rješavanje sporova

Na odnose između Nalogodavca i Posrednika proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.
Za moguće sporove nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Opći uvjeti primjenjuju se od 01.lipnja 2018. godine.

Zagreb, 30.svibnja 2018. godine.

INTERKLASIK j. d.o.o.
OIB : 91162007647

info@interklasik.hr
www.interklasik.hr